لیست کابلهای تولیدی
ردیفنوعسایز
1سیم افشان0.5
2سیم افشان0.75
3سیم افشان1
4سیم افشان1.5
5سیم افشان2.5
6سیم افشان4
7سیم افشان6
8سیم افشان10
9سیم افشان16
10سیم افشان25
11سیم افشان35
12سیم افشان50
13سیم افشان70
14سیم افشان95
15سیم افشان120

دسته بندی محصولات

  • هیچ محصولی در این دسته وجود ندارد.